آبزی پروری در کشور نیازمند عزم ملی است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان شیلات ایران فرهنگ مصرف آبزیان در کشور را نیازمند عزم ملی دانست و گفت: با توجه به اینکه سرانه مصرف آبزیان 13.8 کیلوگرم است، باید عزم ملی برای افزایش این میزان داشته باشیم. شکل.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100906/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار