آبیاری زیرسطحی 1200 هکتار از اراضی کشاورزی و صنعتی مغان هدف گذاری شده است.


اردبیل-ایرنا- مدیرعامل شرکت کشاورزی و دامپروری مغان گفت: آبیاری زیرزمینی 1200 هکتار از اراضی کشاورزی و صنعت در مغان هدف گذاری شده است و مصمم به اجرای این طرح در سال آینده هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141086/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار