آبیاری قطره ای و بذر اصلاح شده ایران باعث افزایش عملکرد چغندر می شودمنبع: http://www.nargil.online/~/News.aspx?Id=8046&cid=63780

توسط احمد گل کار

احمد گل کار