آغاز تنک خوشه خرما در ایستگاه تحقیقات میوه های گرمسیری بوشهر


بوشهر – ایرنا – رئیس ایستگاه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری استان بوشهر گفت: چیدمان و تنک کردن خوشه های آزمایشی و غیر آزمایشی نخیلات در خرمای ایستگاه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری و میوه های گرمسیری این استان آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130899/%D8%AA%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار