آفریقا راه درستی برای تامین پروتئین و نهاده های دامی کشور است


تهران – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قاره آفریقا دارای سرمایه های خوبی برای تامین بخشی از پروتئین ها و نهاده های کشاورزی و دامی مورد نیاز کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170481/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار