آماده سازی سازمان اقتصادی کوثر برای ارائه آمار به وزارت جهاد کشاورزی


تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر گفت: وزارت جهاد کشاورزی در صورت اتصال به سامانه هوشمند کوثر می تواند در مدت کوتاهی آمار و اطلاعات دقیقی از صنایع طیور، دامپروری و کشاورزی به دست آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030512/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار