آمادگی ایران با فائو در مدیریت و کنترل ملخ های بیابانی و بومی


تهران- ایرنا- رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از آمادگی ایران برای اجرای طرح های مشترک با فائو در زمینه پایش و مدیریت ملخ های بیابانی و بررسی اثربخشی روش های نوین مبارزه با ملخ های بومی در مناطق مختلف خبر داد. کشور


منبع: https://www.irna.ir/news/85073499/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار