آموزش کشاورزان قراردادی در سال آینده


تهران – ایرنا – معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل سبدهای کشاورزی نمونه قراردادی در سال آینده خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973516/%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار