آونگ های زیر آب می توانند امواج را آرام کرده و فرسایش سواحل را کاهش دهند

سیستم آونگ های معکوس متصل به بستر دریا می تواند اندازه موج را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و به محدود کردن فرسایش ساحل کمک کند.

شاتراستاک / الکس

دستگاهی برای مقابله با قدرت امواج می تواند فرسایش در امتداد سواحل را محدود کند

امواجی که سواحل را فرسوده می کنند اغلب توسط دیوارهای صخره ای که به موازات ساحل ساخته شده اند متوقف می شوند، اما این سازه های بزرگ نفوذی هستند و تنظیم یا حرکت آنها دشوار است و می توانند آب گل آلود را به دام بیندازند یا زیستگاه های دریایی را مختل کنند. پل پزوتو در شورای تحقیقات ملی ایتالیا، موسسه علوم دریایی و همکارانش یک نمونه اولیه ساختند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2367297-underwater-pendulums-could-calm-waves-and-reduce-coastal-erosion/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار