آیا باکتری روده شما می تواند بر هوش شما تأثیر بگذارد؟منبع: https://www.newscientist.com/article/2377215-could-your-gut-bacteria-influence-how-intelligent-you-are/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار