آیا می توانیم از نمک برای به دام انداختن کربن برای هزاران سال استفاده کنیم؟منبع: https://www.newscientist.com/article/2370956-can-we-use-salt-to-lock-away-carbon-for-thousands-of-years/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار