آیا chatbotpocalypse در راه است؟ برخی از مردم دوست دارند که ما اینطور فکر کنیممنبع: https://www.newscientist.com/article/mg25734300-100-is-the-chatbotpocalypse-looming-some-people-would-like-us-to-think-so/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار