آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی ابلاغ شد

با توجه به اصلاح آیین نامه مذکور، شرط داشتن حداقل مدرک دیپلم برای موسس و حداقل مدرک تحصیلی برای مدیر آموزشگاه های رانندگی صرفاً برای آموزشگاه هایی معتبر خواهد بود که پس از ابلاغ این آیین نامه، جواز تاسیس را اخذ کرده باشند.

هیأت وزیران در جلسه 24 مهرماه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور و در اجرای بند (1) تبصره 8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به این اداره اجازه داده شد تا مازاد املاکی را که هنوز به فروش نرسیده است طبق مصوبات هیأت وزیران بفروشد و حاصل را واگذار کند. وجوه به حساب مذکور در بند قانونی فوق الذکر.

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه هفتم مهرماه جاری، با توجه به سهولت کسب و کار و تمدید پروانه کسب دارندگان گواهینامه آموزشگاه های رانندگی، با اصلاح بند (ج) ماده (4) آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی. در خصوص شرایط فعالیت مؤسس و مدیر مدارس مذکور.

در همین راستا محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه ای را در خصوص صدور مجوز فروش املاک مازاد از وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927033/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

صدور مجوز فروش املاک مازاد از وزارت جهاد کشاورزی

توسط احمد گل کار

احمد گل کار