آیین نامه اجرایی شورای تحقیقات راهبردی شیلات امضا شد


تهران – ایرنا – آیین نامه داخلی شورای راهبردی تحقیقات شیلات به امضای دو معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور شیلات و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084794/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار