اجرای خرید و عرضه نهاده های غذایی آبزیان در مزایده


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران از راه اندازی خرید و عرضه سیستمی نهاده های تولید آبزیان در بازار ماهیگیری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030408/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار