اجرای طرح ملی گندم محوری در 3 هزار و 250 هکتار از اراضی کشاورزی خرمشهر


آبادان – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر می گوید: 3 هزار و 250 هکتار از اراضی کشاورزی خرمشهر برای کشت طرح ملی گندم محور در سال زراعی جاری اختصاص یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960888/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%B2%DB%B5%DB%B0%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار