اجرای طرح کشاورزی پیمانی یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از کشاورزان است


کرمانشاه- ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کشاورزی پیمانی یکی از برنامه های کلیدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی است و همین کشت قراردادی اجرا می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967125/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار