اجرای طرح کشت نمونه به دنبال تنظیم درآمد کشاورزان است


سنندج – ایرنا – مدیر امور کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با اجرای طرح کشت نمونه درآمد کشاورزان تنظیم و پایدار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917244/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار