اجرای موفق الگوی فرهنگ در گرو همکاری همه نهادها است/ فرهنگ 16 فرهنگ پایه در مرحله اول


تهران – ایرنا – معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای موفق الگوی کشت در گرو همکاری و تعامل سایر نهادها و سازمان ها از جمله مجلس، سازمان محیط زیست، بانک مرکزی و بانک های عامل، وزارتخانه است. کشور، وزارت نیرو و قوه قضائیه.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954479/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار