اجرای 500 هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در کشور برنامه ریزی شده است.


بوشهر – ایرنا – مجری طرح حفاظت از کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی می گوید: در حال حاضر دو چالش مهم پیش روی بخش کشاورزی کشور بحران آب و فرسایش است که برای تثبیت خاک و افزایش بهره وری مورد نیاز است. در سال زراعی جاری کشاورزی حفاظتی در سطح 500000 هکتار از اراضی زیر کشت در حال اجراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968111/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار