احتمال هجوم ملخ به کشور در اردیبهشت 1402


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر مدیریت آفات عمومی سازمان حفظ نباتات کشور در هشداری گفت: بر اساس پیش بینی های فائو، با توجه به احتمال هجوم ملخ در اردیبهشت ماه سال آینده، باید در بحث اعتبارات آمادگی لازم را داشته باشیم. ، امکانات و آموزش. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85029209/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار