اختصاص بخشی از منابع بانک کشاورزی به اجرای طرح کشت نمونه


تهران – ایرنا – مدیرعامل بانک کشاورزی می گوید: بخشی از منابع این بانک برای اجرای طرح کشت نمونه در قالب تسهیلات تخصیص می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920183/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار