اختصاص 240 میلیارد تومان برای طرح درختکاری میلیاردی


تهران – ایرنا – معاون امور جنگلداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص ردیف بودجه مستقل حدود 240 میلیارد تومان به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت توسط برنامه و بودجه خبر داد. سازمان.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171190/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B2%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار