ادعاهای دلیل واقعی درباره خطر وجودی هوش مصنوعی ترسناک هستندمنبع: https://www.newscientist.com/article/mg25834453-300-the-real-reason-claims-about-the-existential-risk-of-ai-are-scary/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار