ارائه تسهیلات ویژه برای کشاورزان جوان/تاسیس 40 مدرسه کشاورزی در سال جاری


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی گفت: در تلاش هستیم با تغییر نگاه در بخش کشاورزی و معرفی علم و نوآوری، تسهیلات ویژه برای کشاورزان جوان این بخش فراهم کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047217/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار