ارائه 2 پیشنهاد برای بهبود بهره وری چای داخلی و نظارت بر بازار


تهران- ایرنا- مدیرعامل انجمن چای، چای و فرآورده های گیاهی ایران از 2 طرح ملی پیشنهادی برای ارتقای بهره وری ملی چای و نظارت بر بازار با کمک مراکز علمی و دانشگاهی به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177931/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار