ارزیابی “سوت زن” در صورت ذبح و فروش غیرقانونی گوشت
تهران – ایرنا – سازمان دامپزشکی کشور از گزارش مردمی نقض بهداشت در پرونده ذبح و فروش غیرقانونی گوشت “سوتزن” قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060913/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار