از انسداد 2 حلقه چاه آب غیرمجاز در ورامین تا نصب 30 کنتور هوشمند بر روی چاه های پاکدشت.


ورامین – ایرنا – مدیر امور منابع آب شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا از مسدود شدن 2 حلقه چاه آب کشاورزی غیرمجاز با دبی 50 لیتر در ثانیه و عمق کل 140 متر در زمین کویر آباد خبر داد. بخش جواد آباد شهرستان ورامین.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157501/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DB%B3%DB%B0-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار