از بین بردن چین و چروک می تواند پیری سالم را افزایش دهد – پس چه کسی این هزینه را انجام می دهد؟منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25734323-000-banishing-wrinkles-could-boost-healthy-ageing-so-who-pays-the-bill/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار