استانداردسازی زمین های کشاورزی یکی از مهمترین اولویت های وزارت جهاد است


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت جهاد کشاورزی می گوید: سندسازی اراضی کشاورزی از مهمترین اولویت های کاری این وزارتخانه و دستور مقام معظم رهبری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093277/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار