استاندار: برای اجرای طرح های تولیدی در هرمزگان باید نقاط صنعتی و کشاورزی مشخص شود


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان با تاکید بر ایجاد واحدهای تولیدی در شهرهای صنعتی گفت: سایت های صنعتی و کشاورزی برای اجرای طرح های تولیدی در استان باید شناسایی شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177021/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار