استاندار: مسیر ورود سرمایه گذاران بخش کشاورزی به مازندران باز شود


ساری – ایرنا – استاندار مازندران گفت: راه ورود سرمایه گذاران حوزه کشاورزی به استان باید با ساده سازی مراحل اداری و پرهیز از تشنج های معمول بین دستگاه های اجرایی باز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115926/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار