استاندار: وعده های سال گذشته به کشاورزان کردستان عملی شد


سنندج – ایرنا – استاندار کردستان گفت: وعده هایی که سال گذشته در جشنواره «شیان» به کشاورزان استان و مردم این روستا داده بودیم محقق شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122521/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار