استاندار کرمان: کشاورزی و صنعت جنوب برای کار اجیر وارد نشود


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان گفت: باید الگوهای کشت را به مردم معرفی کنیم و زمینه ایجاد انگیزه و تشویق آنها را فراهم کنیم، شرکت کشاورزی جنوب نباید برای استخدام وارد شود بلکه این ظرفیت ملی است که باید با موفقیت الگوها را توسعه دهد. و طرح های جدید برای تامین نیازهای واقعی جامعه که ارزش دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140717/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار