استرپتوکوکی A سالانه 500000 نفر را می کشد، پس چرا واکسنی وجود ندارد؟

استرپتوک A یک باکتری است که به نام استرپتوکوک گروه A یا استرپتوکوک پیوژنز. بیشتر به دلیل ایجاد گلودرد به نام گلودرد استرپتوکوکی و مخملک شناخته شده است. …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2351602-strep-a-kills-500000-people-a-year-so-why-isnt-there-a-vaccine/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

ALFRED PASIEKA/کتابخانه عکس علمی

میکروگراف الکترونی عبوری استرپتوکوک پیوژنز

واکسن استرپتوکوک A ممکن است برای شرکت های داروسازی سودآور نباشد و چالش های فنی وجود دارد که ساخت چنین واکسن هایی را دشوار می کند، اما آزمایشات بالینی در مراحل اولیه در حال انجام است.

سلامتی


| تحلیل و بررسی

16 دسامبر 2022

از 16 دسامبر، حداقل 19 کودک در بریتانیا در ماه های اخیر بر اثر عفونت تهاجمی با باکتری استرپتوکوک A جان خود را از دست داده اند. در سطح جهان، این باکتری سالانه بیش از نیم میلیون نفر را می کشد. بسیاری از این مرگ‌ها را می‌توان با واکسن پیشگیری کرد – پس چرا ما واکسن نداریم؟

میکروگراف الکترونی عبوری استرپتوکوک پیوژنز

توسط احمد گل کار

احمد گل کار