استفاده از توان سازمان های تحقیقاتی در زمینه خاک در سطح هفتم


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای اسلامی گفت: تلاش می کنیم در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1402 خاک را حفظ کنیم تا از ظرفیت های تحقیقات، آموزش و کشاورزی کشاورزی استفاده کنیم. سازمان ترویج و سازمان های ترویج در حوزه ترویر کشور.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962060/%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار