اسناد زمین و پروانه کسب وثیقه وام روستائیان می شود


تهران – ایرنا – در لایحه مالی 1402 پیش بینی شده است که مجوزهای چرای دام، پروانه چاه و اسناد زمین کشاورزی به عنوان وثیقه وام از روستاییان دریافت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996024/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار