اشتغال بخش کشاورزی خوزستان به وضعیت آب بستگی دارد


اهواز – ایرنا – رئیس سازمان برنامه ریزی و مدیریت خوزستان گفت: اشتغال 200 هزار نفر در بخش کشاورزی خوزستان بستگی به وضعیت آب دارد و در صورت مساعد بودن وضعیت آب آب و جریان رودخانه، کشت تابستانه انجام می شود و در غیر این صورت کشت پاییزه متوقف می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128133/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار