اعتبارات حمایتی کشاورزی نباید وابسته به بودجه عمومی باشد


شیراز-ایرنا- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور گفت: صندوق های حمایتی کشاورزی نباید وابسته به اعتبارات دولتی باشند، صندوق ها باید منابع مالی خود را به گردش درآورند و از تسهیلات مرکزی عبور کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962891/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار