اعلام اولویت های بخش کشاورزی به کسب و کارهای دانش بنیان در 3 ماه آینده

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، مجید ولدان افزود: برخی از بنگاه های دانش و فناوری، محصول یا خدماتی را تولید می کنند که با نیازهای اولویت دار این بخش همخوانی ندارد. و بنابراین در حال حاضر در حال ارزیابی اولویت‌ها و نیازهای فناوری هستیم.” ما بخش کشاورزی هستیم و در آینده نزدیک این اولویت ها را به طرق مختلف اعلام خواهیم کرد.

رئیس پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی گفت: اگر بنگاه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور متناسب با نیازهای واقعی و اولویت‌دار بخش کشاورزی ایجاد شوند، مورد حمایت پارک علم و فناوری کشاورزی و فناوری قرار خواهند گرفت. منابع طبیعی. ، در حالی که مشکلات بازار کمتری خواهند داشت. و اگر محصول یا خدمات آنها خارج از اولویت های اعلام شده باشد، از آنها پشتیبانی نمی شود.

رئیس پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 350 بنگاه دانش و فناوری در 28 مرکز رشد کشاورزی زیر چتر پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مستقر هستند؛ وی افزود: پیش بینی می شود حداقل 10 مرکز رشد کشاورزی از مراکز رشد فوق الذکر به دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی ارتقا یابد تا سبد خدمات قابل ارائه به بنگاه های دانش بنیان و فناوری محور تکمیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907752/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3%D9%85%D8%A7%D9%87

وی موضوعاتی همچون ارتقای بهره وری، صرفه جویی در مصرف آب، تولید بذر ارقام پرمحصول و مقاوم به بیماری، سموم کم خطر و سموم بیولوژیک را از اولویت ها و نیازهای بخش کشاورزی عنوان کرد.

ولدان هدف از ایجاد پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی را حمایت از بنگاه های دانش و فناوری و ارتقای توان رقابتی آنها با بنگاه های دیگر بخش های اقتصادی دانست و گفت: فلسفه وجودی اکوسیستم ها و علم فناوری و نوآوری است. و پارک‌های فناوری ریسک‌ها و کارایی بنگاه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور از جمله عوامل خطری هستند که بر آنها تأثیر می‌گذارند.

وی بیان کرد: بر اساس استاندارد جهانی حدود 85 درصد از فناوری و دانش فنی ایجاد شده در دانشگاه ها، دانشکده ها، موسسات و مراکز تحقیقاتی محکوم به مرگ در وادی فناوری هستند و به بازار و در نتیجه اکوسیستم ها نمی رسند. فناوری و نوآوری و پارک های علم و فناوری ایجاد شده اند تا به عنوان پلی ایمن بر وادی مرگ فناوری عمل کنند و احتمال شکست بنگاه های دانش و فناوری را به حداقل برسانند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار