افرادی که زودتر بیدار می شوند ممکن است از نظر ژنتیکی کمتر دچار علائم افسردگی شوندمنبع: https://www.newscientist.com/article/2381107-early-risers-may-be-genetically-less-likely-to-get-depression-symptoms/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار