افزایش تولید شیر به افزایش سرمایه گذاری و مصرف سرانه بستگی دارد


تهران – ایرنا – دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: توسعه صنایع لبنی و رشد تولید در گرو افزایش سرانه مصرف است و باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166175/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81

توسط احمد گل کار

احمد گل کار