افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی به 500000 هکتار تا سال 1405


تهران – ایرنا – معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی می گوید: پیش بینی می شود سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور تا سال 1405 با مشارکت مردمی، مسئولیت تولیدکنندگان و برخورداری از ظرفیت به 500 هزار هکتار برسد. پروژه استراتژیک


منبع: https://www.irna.ir/news/84975455/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5

توسط احمد گل کار

احمد گل کار