افزایش عملکرد گندم با استفاده از تجربیات تولیدکنندگان پیشرو گندم


تهران – ایرنا – رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی از افزایش عملکرد گندم با به کارگیری تجربه تولیدکنندگان پیشرو گندم در میادین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179853/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88

توسط احمد گل کار

احمد گل کار