افزایش 100 درصدی عوارض صادراتی پیاز


تهران – ایرنا – رئیس دفتر توسعه صادرات وزارت بازرگانی، وزارت جهاد و کشاورزی از افزایش 100 درصدی عوارض صادرات پیاز برای تنظیم بازار داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987038/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار