افزایش 160 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در دولت سیزدهم

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: قیمت خرید تضمینی گندم به کشاورزان طی 5 سال گذشته 10 برابر شده و از کیلویی 1300 تومان در سال 1396 به کیلویی 13 هزار تومان رسیده است. . (شامل (یارانه کشت) در سال زراعی 1401-1402 افزایش یافت.

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و با هدف حمایت از گندمکاران و ایجاد انگیزه در آنان، نرخ خرید گندم با رشد 130 درصدی نسبت به سال 1400، در سال زراعی 1400-1401 به 11 هزار و 500 تومان و با رشد 160 تومانی رسید. درصد نسبت به سال 1400 به 13000 تومان (با احتساب یارانه کشت) در سال زراعی 1402-1401 افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، قیمت خرید هر کیلوگرم گندم که تا سال 1396 کیلویی 1300 تومان بود، در سال 1397 به 1700 تومان، در سال 1398 به 2500 تومان و در سال 93 به 5000 تومان رسید.

باید بگویم؛ افزایش بیش از 2.5 برابری نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال گذشته توسط دولت سیزدهم، راهکاری برای حمایت از تلاش شبانه روزی کشاورزان و تشویق آنها به تولید حداکثری بود، به طوری که امسال، نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته 58.5 درصد افزایش داشته و پیش بینی می شود در سال آینده نیز این روند ادامه داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84884419/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار