افزایش 70 هزار هکتاری کشت برنج در قالب قرارداد

رئیس طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی در عین حال اعلام می کند: امسال 12 هزار و 500 هکتار از شالیزارهای استان های شمالی کشور در قالب کشت پیمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

رشد 15 درصدی نرخ تبدیل برنج تجاری

ادیبی با اشاره به افزایش ضریب تبدیل برنج کل و تجاری در سال جاری نسبت به سال گذشته، خاطرنشان کرد: میانگین ضریب تبدیل برنج کل در سال جاری از حدود 63 درصد به 66 درصد رسیده و متوسط ​​نرخ تبدیل برنج تجاری نیز 10 درصد است. درصد نسبت به سال گذشته تا 15 درصد رشد نشان می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84841138/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC

وی گفت: کشت پیمانی در استان های شمالی کشور با استقبال و حمایت شالیکاران مواجه شده است.

وی بیان کرد: امسال در قالب کشت قراردادی برنج بخشی از بذر، کودهای اساسی و سموم مورد نیاز کشاورزان برای کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز تامین شده است.

به گزارش ایرنا، از وزارت جهاد کشاورزی، «شایگان ادیبی» افزود: هدف ما در کشت قراردادی برنج در سال آینده جدیت بیشتر و تولید بیشتر و افزایش ذخایر استراتژیک سایت های تولید ملی است. “

ادیبی افزایش بهره وری، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش تولید و تامین بخشی از ذخایر استراتژیک سایت های تولید ملی را از اهداف توسعه برنج کاری قراردادی عنوان کرد.

مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی، برنامه کشت قراردادی برنج امسال را 45 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: بیش از 100 درصد هدف این برنامه محقق شده است، بنابراین 46 هزار هکتار زیر کشت برنج به صورت قراردادی داشته ایم. دور

توسط احمد گل کار

احمد گل کار