افزایش 73 درصدی صید ماهیان استخوانی/ رهاسازی 300 میلیون بچه ماهی در دریا


تهران – ایرنا – مدیر دفتر امور شیلات سازمان شیلات میزان صید ماهیان استخوانی را 6 هزار و 253 تن عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 73 درصد افزایش صید ماهیان استخوانی را نشان می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084484/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار