اقدام فائو برای تغییر مدیریت جنگل در اراضی خشک


تهران – ایرنا – سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی دوره جدید آموزش الکترونیکی تحول راهبردهای مدیریت جنگل ها در مناطق خشک را راه اندازی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075503/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AE%D8%B4%DA%A9

توسط احمد گل کار

احمد گل کار