الکترون ها: فیزیکدانان دقیق ترین اندازه گیری را روی یک ذره انجام داده اند

گشتاور مغناطیسی الکترون یک خاصیت کوانتومی مربوط به مغناطیس است و توسط مدل استاندارد پیش‌بینی می‌شود، یعنی درک کنونی ما از نحوه برهمکنش اجزای سازنده اصلی جهان. اما مدل استاندارد قادر به توضیح برخی از مشاهدات دنیای واقعی، مانند ماده تاریک نیست…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2342273-physicists-made-the-most-precise-measurement-ever-of-a-single-particle/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

Tamisclao/Shutterstock

تخمین جدیدی از الکترون دقیق ترین اندازه گیری یک ذره است که تاکنون انجام شده است، با دقت 1.3 قسمت در 10 تریلیون، و می تواند به ما درباره فیزیک جدیدی که در کوچکترین مقیاس اتفاق می افتد، بگوید.

فیزیکدانان با به دام انداختن یک الکترون در یک محفظه ایزوله که تا نزدیک به صفر مطلق سرد شده بود، توانستند گشتاور مغناطیسی ذره – یک خاصیت کوانتومی کلیدی – را با دقت 1.3 قسمت در 10 تریلیون اندازه گیری کنند.

فیزیک


13 اکتبر 2022

اندازه گیری الکترون ها می تواند به جستجوی فیزیک جدید کمک کند

توسط احمد گل کار

احمد گل کار